บริษัท เอสแอนด์เอ ออดิท จำกัด :: บริการ ถูกต้อง ถูกหลัก ครบถ้วน ภายใต้จรรยาบรรณและความพึงพอใจสูงสุด

บริษัท เอสแอนด์เอ ออดิท จำกัด

ที่อยู่ : 114,116 ซอยรามคำแหง 24/5 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ :  02-3000246 ถึง 249

มือถือ : 081-8080-597

โทรสาร : 02-3000250

E – mail : account@saaudit.net หรือ saaudit172@gmail.com

Website : www.saaudit.co.th

นโยบายของ บริษัท เอสแอนด์เอ ออดิท จำกัด

          การให้บริการมุ่งเน้นความถูกต้องตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ถูกหลักบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี  ครบถ้วนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพและความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ  รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ทันเหตุการณ์ และน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

บริการของเรา

  • บริการด้านบัญชี บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีตามประมวลกฎหมายรัษฎากรอย่างถูกต้อง  ถูกหลักบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ครบถ้วนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพและการให้ข้อมูลข่าวสารที่ Update เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้คำแนะนำเรื่องกระบวนการจัดทำบัญชีเพื่อให้ธุรกิจมีระบบบัญชี  มีระบบการควบคุมภายใน มีระบบการจัดเก็บเอกสาร อย่างถูกต้อง ถูกหลัก  ครบถ้วน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินที่แสดงในงบการเงิน
  • บริการด้านสอบบัญชี สอบทานรายการข้อมูลทางการเงิน  เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน  ที่แสดงสาระสำคัญอย่างถูกต้อง ถูกหลัก ครบถ้วนตามจรรยาบรรณและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   และมีความรวดเร็วทันเวลาและเหตุการณ์ในการรายงานข้อบ่งชี้รายการทางบัญชีที่มีข้อบกพร่องที่สำคัญซึ่งได้ตรวจพบระหว่าง กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
  • บริการด้านบัญชีเงินเดือนและสินค้าคงคลัง บริการจัดทำรายงานข้อมูลบัญชีเงินเดือนและสินค้าคงคลังตามรูปแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชี และการเก็บรักษาข้อมูลของเงินเดือนและสินค้าคงคลังด้วยระบบเทคโนโลยีของ Software ที่มีความปลอดภัยและทันสมัย มีความสะดวกรวดเร็ว  ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษี
  • บริการด้านการวางแผนภาษี บริการวางแผนภาษี เพื่อการประกอบธุรกิจ และจัดทำรายการบัญชีทางการเงินเพื่อนำส่งภาษีอย่างประหยัด ถูกต้อง รวดเร็ว ทันกำหนดเวลา ครบถ้วนตามจรรยาบรรณและหลักเกณฑ์ข้อบังคับทางกฎหมายภาษี

Quality Policy Of Accounting Firm

          “The services focus on lawful compliance with Revenue Code, based on Accounting Standard, complete with Professional Ethics and satisfaction of customer, and continuously improving on the reliability of financial information used for decision making on economic benefit.”

Scope Of Services

  • Accounting services Consult on accounting, under the revenue code, based on accounting standard, complete with professional ethics and provider and updated information about the rules and regulations of the relevant laws, and advise on the process of accounting for business to have accounting systems, internal control systems, and document storage systems correctt, timeliness and reliability of the financial information in the financial statements.
  • Auditing services Review the financials information to express an opinion on financial statements that show the essence correctly, based on principle, complete with ethics and regulations of the relevant laws, timely and up to date in reporting accounting entries that shown the major deficiencies were detected during the process of audit practice.
  • Services for Payroll and Inventory Payroll and Inventtory services according to the operational processes of accounting and retain information about salary and inventory with software that is secure, modern convenience, accurate, and complete with accounting standard and tax rules.
  • Tax planning services Types planning for operating business and prepare accounting transactions to fill and pay tax correctly, legally including to minimize the tax paid amount without violating the laws and ethics.

สำนักงานตัวตัวแทนบัญชี-okประกันสังคมกรมสรรพากร-okกรมสรรพสามิตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา-okisodbd-บัญชีคุณภาพ-ok

หนังสือรับรอง

ใบประกาศธรรมาภิบาล

ใบประกาศธรรมาภิบาล

ภพ.20

ภพ.20(114,116)

หนังสือรับรองISO

ใบรับรองISO-ปี-62

ใบอนุญาติสำนักงานบัญชีตัวแทน

ใบอนุญาติสำนักงานบัญชีตัวแทน

สภาวิชาชีพ

วิชาชีพ 2021-2022

กรมพัฒนาธุกิจการค้า

ข่าวสาร